Mobiliteit & Parkeren

Waardetransport ParkeerService

Categorie :
Mobiliteit & Parkeren

Opdrachtgever:
Coöperatie ParkeerService U.A.

Status :
Gunning 2019
Inhoud
ParkeerService is een overheidscoöperatie die als doel heeft parkeertaken uit te voeren voor gemeentelijke leden. ParkeerService is een publiekrechtelijke instelling, waarmee zij gehouden is aan de wet- en regelgeving op het gebied van (Europees) aanbesteden. Eén van de diensten die ParkeerService voor haar leden (en aspirantleden) aanbiedt is het inzamelen van chartale opbengsten (ipv gelden) uit betaalautomaten, parkeerautomaten en pommeters. De Opdracht betreft het verzorgen van geldtransport en aanverwante dienstverlening voor ParkeerService, waarbij:

- de ledigingen van de automaten dient te worden geoptimaliseerd;
- optimalisatie van het ledigingsproces, duurzaamheid en CO2 uitstoot kan plaatsvinden;
- de tel- en stortverschillen zo klein mogelijk zijn;
- de inhoud van de parkeerautomaten het verzekerde bedrag niet overschrijden;
- hoge mate van ontzorging is van ParkeerService en haar leden.

Aanbesteding
ITS heeft ParkeerService begeleid en geadviseerd bij het opstellen van de aanbestedingsstukken. De eisen en wensen zijn dusdanig geformuleerd dat de beoogde ambities van ParkeerService bij de nieuw te contracteren opdrachtnemer geborgd zijn en er ingespeeld kan worden op toekomstige ontwikkelingen. Het proces van de aanbesteding is tot en met de verificatie en definitieve contractondertekening eveneens begeleid door ITS. De gehele uitvoering van de opdracht is in goede en volledige samenwerking met ParkeerService uitgevoerd.

Resultaat
De opdracht is gegund. De overeenkomst is per 1 januari 2019 in werking getreden.

Parkeermanagement-systeem (PMS) Alkmaar

Categorie :
Mobiliteit & Parkeren

Opdrachtgever:
Gemeente Alkmaar

Status :
Gunning 2019


Samenwerking
Deze opdracht is uitgevoerd in samenwerking met Goudappel Coffeng, specialisten in mobiliteit. De bureaucombinatie Goudappel Coffeng/ITS bestaat al 18 jaar. In die periode zijn tientallen aanbestedingsprocedures op het gebied van Mobiliteit & Parkeerdiensten door ons uitgevoerd.

Inhoud
De gemeente heeft in 2014 haar parkeertaken ontvlochten uit de organisatie en deze ondergebracht bij de Coöperatie ParkeerService, waarvan de gemeente Alkmaar tevens opdrachtgever als lid is. De bureaucombinatie Goudappel/ITS heeft een analyse uitgevoerd naar deze parkeerdienstverlening. Uit deze analyse bleek een tekort aan heldere regietools die het parkeerproduct en de parkeerketen als geheel slimmer en meer toekomstgericht kunnen maken. Hierop is door de bureaucombinatie Goudappel/ITS de behoefte van de gemeente Alkmaar scherp gesteld door middel van meerdere werksessies. Vanuit deze behoeftebepaling is de vertaalslag gemaakt naar heldere KPI’s en een bestek.

Aanbesteding
Dit voortraject heeft geleid tot de keuze voor een nieuw en toekomstgericht parkeermanagementsysteem in één van Alkmaars grootste garages (De Singelgarage), welke opdracht middels een Europese aanbesteding op de markt is gezet. De verantwoordelijkheid voor de begeleiding en uitvoering van deze aanbesteding lag eveneens bij Goudappel-ITS. Het doel van deze aanbesteding was het contracteren van een opdrachtnemer die in staat wordt geacht invulling te geven aan de doelstelling: te komen tot een toekomst vaste parkeerketen met een hoge kwaliteit van dienstverlening.

Resultaat
In 2019 is een partij geselecteerd die verantwoordelijk is voor het opleveren en het onderhouden van dit nieuwe parkeermanagementsysteem. Bovendien is de overeenkomst zodanig opgesteld dat de parkeermanagementsystemen van de andere Alkmaarse garages ook kunnen worden vervangen binnen deze opdracht, zonder dat daarvoor een nieuwe procedure moet worden opgestart.

Toevoeging
Helaas bereikte in juli 2020 ons het treurige nieuws dat er een hevige brand heeft gewoed in de Singelgarage. Er is een verdachte opgepakt wegens brandstichting. Naar verwachting zal de garage, inclusief een nieuw parkeermanagementsysteem, halverwege 2021 weer in gebruik genomen kunnen worden.

Parkeerdiensten
Amsterdam (Cition)

Categorie :
Mobiliteit & Parkeren

Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam

Status :
Gunning 2015Samenwerking
Deze opdracht is uitgevoerd in samenwerking met Goudappel Coffeng, specialisten in mobiliteit. De bureaucombinatie Goudappel Coffeng/ITS bestaat al 18 jaar. In die periode zijn tientallen aanbestedingsprocedures op het gebied van Mobiliteit & Parkeerdiensten door ons uitgevoerd.

Inhoud
In 2013 zijn de contracten met de toenmalige parkeerdienstverlener Cition BV afgesloten en sindsdien beheerd door een parkeerregieorgaan (PRO). Daarnaast wilde de gemeente Amsterdam de fiscale parkeerketen digitaliseren. Deze digitalisering omvatte onder andere de verplichte kentekeninvoer aan de parkeerautomaat, uitdunning van het areaal aan parkeerautomaten en het niet langer fysiek opleggen van naheffingsaanslagen. Goudappel/ITS heeft geholpen met het opstellen van de inkoop- en contracteringstrategie voor de meest optimale contractvorm en aanbestedingsprocedure

Aanbesteding
Besloten is om de parkeerbeheer om efficiencyredenen uit te besteden. Hierop is in 2014 de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure Parkeerdienstverlening alsmede beheer & onderhoud van parkeerautomaten ten behoeve van de gemeente Amsterdam. De verantwoordelijkheid voor de begeleiding en uitvoering van deze aanbesteding lag eveneens bij Goudappel/ITS. Het doel van deze aanbesteding was om te komen tot de inrichting van een optimale fiscale parkeerketen die op een sociaal-maatschappelijk verantwoorde wijze de kwaliteit van de dienstverlening verbetert en daarnaast ook zou zorgen voor een zo efficiënt mogelijke organisatie van de uitvoering van de parkeerdienstverlening tegen een zo laag mogelijke prijs. Mede door juiste prestatie-eisen en door een modulaire opbouw is flexibiliteit geboden, zodat optimaal kan worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen.

Resultaat
De aanbesteding werd in 2015 gewonnen door Egis, een Frans ingenieursbedrijf. Egis startte vervolgens een aanbestedingstraject voor een IT-service provider. Dankzij de digitale technologie hoeven de parkeerwachten in Amsterdam geen straatdiensten meer te lopen. Ze rijden nu in auto’s met een SCANaCAR-systeem, dat kentekens van geparkeerde auto’s scant. De parkeeropbrengst is de afgelopen jaren gestegen, waarmee weer meer doelstellingen op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte kunnen worden betaald.

Interessante links
www.parool.nl/nieuws/automobilisten-in-amsterdam-betalen-keurig-parkeergeld~b0faa1ff/?referrer=www.egisparkingservices.nl/eps-in-het-nieuws/