ICT

Werkplekapparatuur inclusief aanverwante dienstverlening
IGEA-GROEP


Categorie:
ICT


Opdrachtgever:
Tien in de IGEA-Groep deelnemende onderwijsinstellingen


Status :
De opdracht is gegund. Iedere deelnemende instelling is met leverancier een raamovereenkomst overeengekomen die per april 2020 in werking is getreden.

Inhoud
IGEA-Groep is een samenwerkingsverband tussen verschillende deelnemers. Een van de doelstellingen is de samenwerking op ICT gebied tussen de verschillende deelnemers te bevorderen en hierdoor inkoop- en efficiencyvoordelen te realiseren.

In deze aanbesteding wensten verschillende deelnemers ICT-werkplekapparatuur en aanverwante dienstverlening te verwerven van één merkonafhankelijke leverancier. Het betrof desktop PC’s, monitoren, laptops, tablets, thin clients, met inbegrip van systeemprogrammatuur.


Aanbesteding
ITS heeft de IGEA-Groep geadviseerd en begeleid bij de uitvoering van een Europese openbare aanbestedingsprocedure. De coördinatie van en communicatie met de verschillende deelnemers evenals het in kaart brengen van de verschillende wensen van de deelnemers, speelden daarin een belangrijke rol.

Aangezien de IGEA-Groep belang heeft bij een efficiënte bedrijfsvoering is besloten de opdracht als één perceel op de markt te brengen.

Per kwartaal vindt een specificatie- en selectietraject van fabrikanten en hardware plaats voor de vervolgperiode. Hierdoor heeft IGEA de keuze uit apparatuur die aan nieuwe ontwikkelingen binnen het relevante marktsegment voldoet en marktconform zijn met de op dat moment geldende inkoopprijzen in de educatieve markt.

Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning – begeleid door ITS.


Samenwerking met derden/experts
Om IGEA optimaal van dienst te kunnen zijn, heeft ITS in deze aanbesteding samengewerkt met Wierda Entius ICT inkoop en advies voor de inhoudelijke ICT-kennis.


Inrichting datacenters Nieuwegein & Zeist


Categorie:
ICT

Opdrachtgever:

gemeente Gemeente Nieuwegein en de gemeente Zeist

Status :
Opdracht is gegund.


Samenwerking
Dit project betrof een samenwerking met Wierda Entius ICT inkoop en advies (WE-advies).


Inhoud
De gemeenten Nieuwegein en Zeist wilden beide de hardware van hun datacenters vervangen. Samen met WE-advies heeft de gemeente Nieuwegein eerst de IST-situatie (contracten, functioneel, financieel, looptijden en juridisch) geïnventariseerd. Toen bleek dat de gemeente Zeist eenzelfde aanbesteding aan het voorbereiden was, zijn zij door de gemeente Nieuwegein uitgenodigd om mee te kijken en van elkaar te leren. Gaandeweg ontstond het voornemen de aanbestedingen samen op te pakken. Samen met WE- advies en ITS is vervolgens de inkoopstrategie opgesteld

De gemeenten besloten een gezamenlijk datacenter infrastructuur te laten ontwerpen en te beheren door een externe partij, waarbij beide gemeenten ieder een eigen omgeving krijgen.


Aanbesteding

ITS heeft de gemeenten geadviseerd en begeleid bij de uitvoering van de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Ook de overeenkomsten zijn door ITS opgesteld.

Er is voor gekozen om met name op kwaliteit te gunnen, waarbij aan inschrijvers werd gevraagd een implementatieplan en planning op te stellen, een concept SLA, een beschrijving van de oplossing en de wijze waarop inschrijving invulling zou geven aan de gewenste MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen).


Behaalde resultaten:
Na de definitieve gunning is de implementatiefase gestart. Hierbij zijn concrete migratieplannen opgesteld voor de verschillende onderdelen gemaakt. De nieuwe omgeving is vervolgens naast de oude gebouwd en stap voor stap gemigreerd.


ICT-dienstverlening infrastructuur & beheer
gemeente Dronten

Categorie:
ICT

Opdrachtgever:
Gemeente Dronten


Status :
Opdracht is gegund (2019)

Samenwerking
Dit project betrof een samenwerking met Wierda Entius ICT inkoop en advies (WE-advies).


Inhoud
In de oude situatie beschikte gemeente Dronten over haar private ICT-omgeving welke fysiek was geplaatst op twee externe datacenter locaties en werd afgenomen als dienst. De gemeente Dronten wenste een nieuw in te richten ICT-infrastructuur, waarbij het eigendom van deze infrastructuur bij de opdrachtnemer zou blijven. Daarbij was de doelstelling om meer regie te krijgen op de huidige en de toekomstige ontwikkelingen en de risico’s beter te kunnen beheersen.


Aanbesteding
ITS heeft de gemeente Dronten geadviseerd en begeleid bij de uitvoering van een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. De opdracht bedroeg de transitie, het inrichten en het beschikbaar stellen van de ICT-Infrastructuur en het verlenen van de beheerdienstverlening (inclusief het technische applicatiebeheer).

Naast de verantwoordelijkheid voor de servicedesk (1e en 2e lijns) bestond de opdracht met betrekking tot de beheerdienstverlening onder andere uit het volledige beheer inclusief hardware en software support van het huidige lokale LAN en WIFI-netwerk op de gemeente locaties, de security operations, het databasebeheer, werkplekbeheer en het licentiebeheer.

In 2019 is de opdracht gegund aan SLTN IT Services


Behaalde resultaten:

Toen er in verband met Corona snel een oplossing nodig was om vanuit huis te kunnen vergaderen, is er met SLTN binnen een week Microsoft Teams geïmplementeerd voor de gehele organisatie.


Interessante links over deze aanbesteding:

https://dutchitchannel.nl/659076/gemeente-dronten-besteedt-ict-dienstverlening-uit-aan-sltn.html