Groen vastgoed

Onderhoud sportvelden gemeente Borne

Categorie:
Groen vastgoed

Opdrachtgever :
Gemeente Borne

Status :
Opdracht is in augustus 2020 gegund.Inhoud
Tegen de achtergrond van een expirerend contract, diende de gemeente Borne opnieuw op zoek te gaan naar een aannemer voor het onderhoud van de sportvelden gelegen op het sportcomplex ’t Wooldrik te Borne. De opdracht bevat het onderhouden van natuurgras en kunstgras sportvelden, het onderhouden van overige sportvoorzieningen en overige groenvoorzieningen en bijkomende werkzaamheden.

Naast bovengenoemde onderhoudswerkzaamheden staat de gemeente Borne voor een vervangingsopgave van reeds aangelegde velden, met name SBR rubbergranulaat velden. De werkzaamheden ter vervanging van sportvelden vallen niet in de scope van de opdracht. Ook vallen geplande werkzaamheden in het kader van renovatie-/nieuwbouw van sportcomplex ’t Wooldrik niet in de scope van de opdracht.

Deze werkzaamheden zijn in zoverre van invloed op de aan te besteden opdracht dat opdrachtnemer in het kader van de vervangingsopgave de werkzaamheden van de aan te trekken nevenaannemer dient aan te sturen en te coördineren. Ook dient opdrachtnemer zijn onderhoudswerkzaamheden af te stemmen met de nevenaannemers die bij de renovatie-/nieuwbouwopdracht van het sportcomplex betrokken zijn en dient hij eventuele aanwijzingen vanuit de Gemeente op te volgen.

Aanbesteding
De opdracht van de gemeente Borne is onder begeleiding van ITS via een openbare procedure op de markt geplaatst. Kenmerkend voor de opdracht zijn een goede communicatie, samenwerking en coördinatie. Om de ambities van de Gemeente te borgen, heeft ITS samen met de Gemeente naast een raamovereenkomst een coördinatieovereenkomst opgesteld met daarin de coördinatieverplichtingen van opdrachtnemer. Bij het formuleren van de gunningcriteria is ervoor gekozen onder andere communicatie en samenwerking met verenigingen en de Gemeente, bereikbaarheid van opdrachtnemer en flexibiliteit met betrekking tot de planning en de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden een belangrijke rol in de beoordeling van de inschrijvingen te laten spelen.

Het gehele traject van voorbereiding van de procedure tot en met gunning van de opdracht is door ITS begeleid.

Resultaat
Opdrachtgever heeft met de winnende partij een raamovereenkomst en coördinatieovereenkomst afgesloten die per 1 oktober 2020 in werking is getreden.

Bestuur & Bedrijfsvoering de Stadserven

Categorie:
Groen vastgoed

Opdrachtgever :
de Stadserven Kampereiland e.o.

Status :
Opdracht is in november 2020 gegund.Inhoud
De opdracht (Bestuur & Bedrijfsvoering de Stadserven) is een belangrijke stap in de uitvoering van de Beleidsvisie en kaderstellende beleidsregels en naar een toekomstbestendig en duurzaam beheer van het Erfgoed der Vaderen op het Kampereiland door middel van verbetering van de agrarische bedrijfsstructuur en focus op vermogensbeheer en bijbehorende exploitatie. Daarbij zal in de beheerperiode een transitie moeten plaatsvinden van een traditioneel gevoerd beheer naar een ondernemende directie- en bedrijfsvoering gericht op duurzame ontwikkeling van agrarisch Kampereiland e.o. Naast pacht krijgt erfpacht daarbinnen een meer prominente rol dan tot op heden gebruikelijk was, met name ten behoeve van structuurbeleid en structuurverbetering.

Aanbesteding.
De opdracht van Kampereiland N.V. resp. Kampereiland Vastgoed N.V. is onder begeleiding van ITS via een niet openbare procedure op de markt geplaatst. Van het nieuwe directie-/rentmeesterkantoor wordt verwacht dat op eigentijdse wijze invulling wordt gegeven aan een eeuwenoude instandhoudingsplicht. Zoals in de inleiding hiervoor beschreven, is in de aanbesteding gestuurd op de transitie die in de komende beheerperiode moet plaatsvinden van een traditioneel gevoerd beheer naar een ondernemende Bedrijfsvoering gericht op duurzame (door)ontwikkeling van agrarisch Kampereiland e.o.

Resultaat
Opdrachtgever heeft in het najaar van 2020 met de winnende partij een (prestatie)overeenkomst afgesloten, waarbij de beloning van het directie-/rentmeesterkantoor deels afhankelijk wordt gesteld van behaalde prestaties waaruit blijkt of zij er in is geslaagd werkelijke veranderingen door te voeren die voor de invulling van de beleidsdoelstellingen het meest effectief/noodzakelijk worden geacht.