Sociaal domein & Zorg

Jeugdwet en WMO 2015
Hof van Twente & Almelo

Categorie :
Sociaal Domein & Zorg

Opdrachtgever :
Gemeente Hof van Twente in samenwerking met de gemeente Almelo

Status :
Opdracht is gegund. Met 163 zorgaanbieders is een raamovereenkomst afgesloten die per 1 januari 2019 in werking is getreden.

Inhoud

Ten einde invulling te geven aan de verplichting van opdrachtgevers om ondersteuning van hun inwoners ingevolge de Jeugdwet en de Wmo 2015 te faciliteren, wensten opdrachtgevers enkel integere zorgaanbieders te contracteren die in staat zijn kwalitatief goede zorg te bieden. Daarnaast wensen opdrachtgevers een zo goed mogelijk netwerk van mogelijke aanbieders aan te bieden zodat hun inwoners maximale vrijheid hebben in het kiezen van de aanbieder en de bij hen passende ondersteuning.

Aanbesteding
De gemeente Hof van Twente heeft samen met ITS en de gemeente Almelo een Europese openbare aanbestedingsprocedure doorlopen met twee percelen waarop aanbieders konden inschrijven:

perceel 1: ondersteuning op grond van de Wmo 2015;
perceel 2: ondersteuning op grond van de Jeugdwet.

Elk perceel bestond verder uit een aantal producten waarop afzonderlijk kon worden ingeschreven. In totaal waren er 47 producten.

Om de ambities van de gemeenten te realiseren, zijn strenge toetredingseisen en hoge kwaliteitseisen aan zorgaanbieders gesteld. Daarnaast zijn duidelijke KPI’s en sancties geformuleerd met behulp waarvan de gemeenten de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht kunnen monitoren. Tijdens de looptijd van de raamovereenkomst wordt aan zorgaanbieders die initieel niet zijn gecontracteerd de mogelijkheid geboden voor extra instroom/toelating door tijdelijke openstelling van de raamovereenkomst.

Deze aanbesteding kenmerkte zich door het grote aantal producten waarop kon worden ingeschreven, het zeer grote aantal geïnteresseerde zorgaanbieders, de eisen die aan hen werden gesteld, de controle hierop bij inschrijving en de integriteitsclausule zoals die werd opgenomen in de overeenkomst.

Samenwerking met derden/experts
Bij de uitvoering van deze opdracht werd intensief samengewerkt met Ben Bugter van Bugterconsult die namens de gemeente Almelo betrokken was bij deze aanbesteding.

Behaalde resultaten
De gemeenten hebben in totaal 163 zorgaanbieders gecontracteerd. Met behulp van de strenge toelatingseisen zijn de gemeenten erin geslaagd verschillende eerder in opspraak geraakte zorgaanbieders buiten de deur te houden, waardoor het geld, dat bedoeld is voor zorg aan kwetsbare mensen, ook daadwerkelijk aan die zorg wordt besteed.


Interessante links over deze aanbesteding

https://www.tubantia.nl/almelo/complimenten-voor-zorginkoop-almelo-van-minister-de-jonge~a81d483e/

http://aavisie.nl/nieuws/info/23587/Almelo+sluit+nieuwe+zorgcontracten+af/

https://www.tubantia.nl/regio/waarom-foute-zorgondernemers-door-de-aanbesteding-van-twentse-gemeenten-komen~a7e7809d/

https://www.ftm.nl/artikelen/toezicht-zorgcowboys-almeloVervoer voor iedereen
Gemeente Borne

Categorie :
Sociaal Domein & Zorg

Opdrachtgever :
Gemeente Borne

Status :
Opdracht is gegund en het vervoer is op 1 juli 2019 van start gegaan


Inhoud
Vervoer voor iedereen, aangevuld door maatwerk voor de reizigers die het echt nodig hebben. Aanhakend bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap was het de ambitie van de gemeente Borne om tot een vervoersoplossing te komen waardoor iedereen kan participeren in de samenleving, zonder onderscheid tussen burgers met en zonder een beperking. De zelfstandigheid van de reiziger staat centraal. De reiziger kiest zelf voor een beschikbare vervoersoplossing die past bij zijn of haar wensen en mogelijkheden op een bepaald moment.

In deze visie op het zorgvervoer organiseert de gemeente niet het vervoer, maar faciliteert de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van het vervoer en hierin keuzes te maken.

Aanbesteding
De gemeente heeft samen met ITS door middel van een marktconsultatie onderzoek gedaan naar het inrichten van de opdracht evenals het bepalen van de meest geëigende inkoopmethode om de ambities van de gemeente te realiseren. Uit de marktconsultatie werd duidelijk dat het beoogde vervoersmodel op dat moment niet in Nederland bestond en om een verandering in denken van alle partijen vroeg. Ook werd duidelijk dat de vervoersmarkt nog niet toe was aan dit innovatieve vervoersmodel.

Uiteindelijk is besloten het zorgvervoer op een meer traditionele wijze met twee aanbestedingsprocedures op de markt te brengen. Bij het formuleren van de opdrachten is getracht zoveel mogelijk recht te doen aan de ambities van de gemeente zonder de behoefte vanuit de markt aan zekerheid over de bezettingsgraad uit het oog te verliezen. Van het vervoersysteem Aanvullend Openbaar Vervoer, vormgegeven vanuit de Wmo 2015, kan iedere inwoner van de gemeente gebruik maken, ook zonder indicatie. Voor de inwoners die niet van andere vervoersoplossingen gebruik kunnen maken, kan de gemeente een indicatie afgeven voor een bepaald aantal door de gemeente te vergoeden kilometers.

De aanbesteding Jeugdvervoer, omvat leerlingen- en jeugdwetvervoer. Ook voor het leerlingenvervoer geldt dat iedere jongere al dan niet met indicatie van de gemeente, gebruik kan maken van het vervoer.

ITS heeft vanaf het begin de vele overleggen tussen de verschillende stakeholders begeleid en samen met de gemeente de inkoopstrategie bepaald. ITS heeft de aanbestedingsstukken opgesteld, de aanbestedingen begeleidt en de contractdocumenten opgesteld.

Behaalde resultaten:
Eind mei 2019 zijn de aanbestedingen afgerond. Brookhuis Personenvervoer heeft zowel het Aanvullend Openbaar Vervoer als het Jeugdvervoer gegund gekregen