Aanbesteden en meer

Meesters in aanbesteden


Aanbesteden is vakwerk

Vanuit onze juridische expertise zijn wij als geen ander in staat om samen met u een procedure te doorlopen met weinig afbreukrisico,

maar ook om volledige en complete contractstukken op te stellen die de verdere afwikkeling van het project ondersteunen.


Aanbesteden is maatwerk

Wij maken het verschil voor uw organisatie wanneer u ons in een vroeg stadium bij de voorbereiding van een aanbesteding betrekt.

Op basis van onze brede ervaring maken wij samen met u de juiste inschattingen.


Samen met u bepalen wij de juiste aanbestedingsstrategie om een optimaal inkoopresultaat te behalen dat
bijdraagt aan uw organisatiedoelstellingen en ondersteunen wij u bij het creëren van draagvlak voor de gewenste oplossingsrichting.


Wij zoeken naar een oplossing voor al uw aanbestedingsgerelateerde vraagstukken.
O
nze adviezen zijn niet alleen rechtmatig maar vooral ook doelmatig. Wij reiken u een concrete oplossing aan waarmee u in de praktijk aan de slag kunt gaan.


Aanbesteden is meer

Een contract onder in een bureaulade draagt niet wezenlijk bij aan het optimaliseren van de resultaten van uw aanbesteding.

Goed opdrachtgeverschap, actief sturen op KPI’s en zo nodig nakoming afdwingen, houdt leveranciers scherp
en zorgt ervoor dat de behoeften van uw organisatie volgens contract worden geleverd.

Wij beschikken over ruime ervaring en kennis om u te adviseren in contractmanagement, u te ondersteunen of
het contractmanagement van u over te nemen zodat u zich kunt focussen op andere zaken die er voor u toe doen.


ITS biedt meer

ITS beschikt over meer expertise dan aanbesteden alleen.
Met ons team van inhoudsdeskundigen en juristen zijn wij ieder vanuit onze eigen expertise breed inzetbaar en kunnen wij u
ondersteunen, aanvullen of geheel ontzorgen, zoals u het wilt.
Veel opdrachtgevers zijn u voorgegaan en deden een beroep op onze (juridische) expertise.


Een greep uit onze werkzaamheden .

Contracteren

Om het behaalde aanbestedingsresultaat te borgen en optimaal te houden, adviseren wij u over de inrichting van het uiteindelijke contract en
leggen de gemaakte afspraken vast. Wij toetsen bestaande contracten, stellen nieuwe contracten op.
Dit geldt ook voor algemene voorwaarden

Meekijken

Mogelijk voert u het aanbestedingsproces graag zelf uit, maar vindt u het prettig als wij met u meekijken.
Regelmatig toetsen wij documenten van opdrachtgevers op juridische haalbaarheid,
signaleren wij mogelijke risico’s in de gekozen strategie en stellen u zo nodig alternatieve oplossingen voor.

Rechtmatigheidsonderzoeken

Wij voeren onderzoeksopdrachten uit naar de rechtmatigheid en de doelmatigheid van afgeronde (complexe) aanbestedingen.
Uiteraard betreft het procedures waar wij zelf op geen enkele wijze bij betrokken zijn geweest.

Vanuit uw specifieke onderzoeksvraag, analyseren wij als onafhankelijk adviseur alle documenten, voeren wij interviews uit onder de verschillende stakeholders. Onze bevindingen verstrekken u inzicht in de wijze waarop de procedure heeft plaatsgevonden en/of de bereikte resultaten hebben bijgedragen aan de beoogde doelstellingen. Op uw verzoek doen wij aanbevelingen ter optimalisatie van de resultaten in een gelijksoortige toekomstige aanbestedingsprocedure.

Even Sparren

De relaties met onze opdrachtgevers betreffen doorgaans een jarenlange verbintenis.
Hierdoor kennen wij de weg binnen uw organisatie, spreken wij elkaars taal en ontstaat wederzijds vertrouwen.

Ons doel is als een collega voor u te zijn.

Daar hoort bij, dat u op ieder moment met ons als met een collega kan sparren, bijvoorbeeld over de aanpak van een aanbestedingstraject dat u zelf uitvoert.

Kennisdeling

Als geen ander zijn wij op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Net als met onze collega’s, delen wij met u de voor u relevante ontwikkelingen in aanbestedingsregelgeving en jurisprudentie.

Wij bieden u niet alleen adviseurs met kennis van zaken, maar ook met communicatieve competenties om een ‘juridische boodschap’ en vooral de praktische implicaties daarvan voor uw dagelijkse praktijk op een begrijpelijke wijze over te brengen.

Klachtenafhandeling

Onze juridische expertise en volledig onafhankelijke positie ten aanzien van de markt
maken ons bij uitstek uw geschikte partner voor het uitvoeren van de klachtenprocedure in uw aanbestedingsprocedure.
Wij kunnen u het gehele proces uit handen nemen, vanaf het in ontvangst nemen van de klacht tot en met het doen van een uitspraak op de klacht.